Thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 71 hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 nhằm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.


Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết, mục tiêu của kế hoạch là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm; phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.Theo đó, thành phố Cần Thơ phấn đấu trong năm 2019 sẽ đưa số cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo an toàn thực phẩm (xếp loại A, B) tăng 10% so với năm 2018. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên địa bàn thành phố vi phạm quy định về ô nhiễm vi sinh, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm khoảng 10% so với năm 2018.

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu nói trên, thành phố Cần Thơ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như tiếp tục sản xuất, mở rộng vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực của địa phương (như lúa, thủy sản, cây ăn trái, rau màu, gia súc gia cầm...), thực hiện và phát triển mô hình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với việc ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thực hành nông nghiệp tốt (GAP), đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã, liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn truy xuất được nguồn gốc gắn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. Tag: máy sục khí o2-turbine

Thêm vào đó, thành phố cũng sẽ phổ biến, vận động, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp quy mô nhỏ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP) và thực hành sản xuất tốt (GMP, HACCP ) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phối hợp với các tổ chức Mặt trận, đoàn thể thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giám sát sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm. Tag: máy o2-turbine

Mặt khác, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, góp ý hoàn thiện các chính sách pháp luật theo hướng hài hòa với các quy định, thông lệ quốc tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn.

Đồng thời, tổ chức phân công, phân cấp hợp lý, đảm bảo an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, rà soát, góp ý, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm an toàn thực phẩm, các văn bản về thủ tục cấp phép, đăng ký lưu hành và giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp và hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm...

Để thực hiện Kế hoạch đề ra mang lại hiệu quả, UBND thành phố Cần Thơ còn tập trung thực hiện các giải pháp như tăng cường thông tin truyền thông về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Thành phố cũng củng cố lực lượng, nâng cao năng lực cho cán bộ đồng thời phân công cho từng sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện; trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đóng vai trò chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, địa phương triển khai kế hoạch, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng./.

Nguồn: bnews.vn/san-xuat-sach-chia-khoa-de-mo-rong-thi-truong-xuat-khau/120470.html